Lov om rettergangsmåten for tvistemål (tvistemålsloven)

Fokus på innledningen til tvistemålsloven i Norges lover. En dommerhammer understreker tematikken. Tittelen er uthevet i rødt.