20190311-00634-CopyrightRobinLund-Nordlys-i-Skjomen