Laskestad skole, Steigen

Laskestad skole, Steigen

Laskestad skole er en grunnskole (1. – 7. klasse) i Steigen kommune, Nordland fylke.