20190826-1435-CopyrightRobinLund-Diehtosiida-(Samisk-vitenskapsbygg)