Ski kommune luftfoto

Ski kommune dronefoto

Oversiktsbilde som viser Ski stadion.