Bardu kommunegrenseskilt

Bardu kommunegrenseskilt

Kommunegrenseskilt for Bardu kommune, som ligger i Troms fylke.