Botngård ungdomsskole

Botngård ungdomsskole

Botngård ungdomsskole i Bjugn, Ørland kommune, Trøndelag fylke.