Gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelvei høydeformat

Skiltet angir veg som er anlagt for gående og syklende. Skilt med undertekst. Vegetasjonsbakgrunn.