«Kjør sakte – barn leker»

«Kjør sakte - barn leker» skilt

Typisk skilt i boligfelt.