Rådhusgata skilting

Rådhusgata skilting

Gateskilt «Rådhusgata» i Oslo.