Darwinisme i fremmedordboka

Fokus på ordet «darwinisme» i fremmedordboka. Effekt av høy dybdeuskarphet.